Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

Nasıl Proje Hazırlayabiliriz?

PROJE GELİŞTİRME REHBERİ


Proje : Belirlenmiş bir hedefe ulaşmak amacıyla, belirli bir yerde ve süre içinde planlanmış faaliyetler bütünüdür.


Proje Geliştirme : Proje fikrinin belirlenmesi, fikrin geliştirilmesi, ortaya çıkan proje planının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.


Proje Geliştirme Adımları


1. Proje Fikri
2. Sorun Tespiti
3. Hedef Belirleme
4. Hedef kitle/ilgi sahipleri/paydaşlar
5. Fırsat ve Riskler
6. Proje Aktiviteleri & Zaman Planı
7. Beklenen Sonuçlar
8. İzleme & Değerlendirme
9. Bütçe


1. Proje Fikrinizi Belirleyin


İlgi alanınıza giren, bir çözüm yolu geliştirme isteği duyduğunuz bir konuyu belirleyin. Proje fikrini belirlerken, kendi güçlü yanlarınızı, elinizdeki kaynakları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurun. Fikrinizi belirlerken, konunun çözümüne yönelik yürütülmüş başka projeler var mı diye bakabilirsiniz. Sizin çözümünüzün nasıl bir fark yaratacağını düşünün.


2. Sorunun Derinine İnin


Proje konunuzu belirledikten sonra, çözüm üretmek istediğiniz konunun kökenine ve gelişimine yönelik araştırmalar yapın. Sorunun, soruna neden olan pek çok alt sorunu olabilir. Neden-sonuç ilişkisini göz önünde bulundurarak sorunu analiz etmek, proje fikrinizi somuta indirgemenize, geliştirmenize ve proje hedeflerini belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu bölüm projenizi kağıda dökerken, proje hazırlama formunda yer alan “Arka Plan” ya “Gerekçe” bölümüne yazacağınız bilgileri de çıkarmanıza yardımcı olacaktır.


3. Amaç ve Hedeflerinizi Belirleyin


Projenizin nihai amacını ve ulaşmak istediği hedefleri belirleyin. Hedeflerinizi belirlerken sorunun ortadan kalkmış olduğu durumu göz önünde bulundurun. Hedeflerin somut, ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler olmasına dikkat edin.


4. Hedef Kitle, Paydaş ve Ortaklarınızı Belirleyin


Hedef kitlenizi belirlerken, projenizi kim(ler)e fayda sağlamak için geliştirdiğinizi ve projenizden etkilenecek kişi ve grupları düşününüz. Hedef kitleyi belirleyebilmek için aşağıdaki soruların yanıtlarını verebiliyor olmak gerekmektedir:
Bu sorun kim(ler)in sorunu?
Bu sorunun çözümünden kim(ler) etkilenecek?
Bu sorunu çözmek için kim(ler) destek olabilir?
Hedef Grup : Projenin fayda sağlayacağı, sonuçlardan doğrudan etkilenecek grup.
Paydaşlar/İlgi Sahipleri : Projenin sonuçlarından dolaylı olarak etkilenecek gruplar.


Ortaklar : Sorunun çözümüne katkı sunabilecek kurumlar.


Paydaşlarınızın kim olduğunu bilmeniz, projenizi yürütürken kimleri etkilediğinizin ya da kimlerin sizi etkilediğinin farkında olmanız açısından büyük önem taşımaktadır. Paydaş analizi yaparken öncelikli paydaşlarınızı ve ikincil/dolaylı paydaşlarınızı belirlemeniz faydalı olacaktır.
Projenin gerçekleşmesinde etkili olacağını düşündüğünüz kişi ve kurumları proje ortakları olarak belirleyebilirsiniz. Ortakların projenize nasıl katkı sağlayacaklarını açık bir şekilde saptamanız ve taahhütlerine yönelik yazılı belge imzalamanız gerekir.


5. Fırsat ve Riskleri Belirleyin


Fırsat ve riskleri en baştan tanımlamak, projenizi sağlam kurgulamanıza ve projenin yönetimi safhasında bilinçli olmanıza yardımcı olacaktır.
Proje fikrinizi uygularken ne tür fırsatlarla ve risklerle karşılaşabileceğinizi düşünün. Projenizi geliştirirken fırsatları değerlendirmeli ve riskleri de azaltmaya çalışmak için önlemler almalısınız.


6. Proje Aktiviteleri ve Zaman Planınızı Oluşturun


Proje hedeflerine ulaşmak için ne gibi aktivite(ler) yürüteceğinizi detaylandırmalısınız.
Aktiviteleri detaylandırırken başlama-bitiş sürelerini belirleyin ve aktiviteleri birbirleriyle ilişkilendirin.
Aktivitelerin projenin ana amacı ve hedeflerine hizmet eden nitelikte, uygulanabilir ve ölçülebilir olmasına dikkat edin.
Aktivitelerinizi planlarken, projenizin “sürdürülebilirliğini” de göz önünde bulundurun. Sorunun uzun vadeli çözümüne yönelik bir sistem yaratabilmiş olacak mısınız, bunu sorgulayın.


Projenin sürdürülebilirliği : Projenin çeşitli eklemeler ve yeni fikirlerle var olmaya devam etme ve etki alanını koruma/genişletme yeteneğidir.


7. Beklenen Sonuçları Belirleyin


Projeniz kapsamına yerleştirdiğiniz aktivitelerin hedef kitleniz ve ilgi sahipleri üzerinde ne gibi sonuçlar yaratacağını öngördüğünüzü belirleyin. Beklenen sonuçlar, hedef kitleniz üzerinde doğrudan değişimler yaratabileceği gibi, dolaylı olarak ilgili kişi ve gruplarda da değişimlere yol açabileceğini göz önünde bulundurun.


8. İzleme ve Değerlendirme Planınızı Oluşturun


Projenizin amaç ve hedeflerine ne kadar yaklaştığını anlayabilmek için projeniz süresince bir izleme-değerlendirme sistematiği kurmanızda fayda vardır. Projenin planlama aşamasında, hangi aktiviteyi ne şekilde izleyeceğinizi ve projenizi hangi aşamalarda değerlendirmeye alacağınızı belirlemeniz, projenizin yönetim aşamasında işinizi kolaylaştıracaktır.


İzleme : Hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğine bakılmasıdır. İzleme, bir projenin gelişim sürecinde sistematik bilgi toplama ve bilgi analizleri yapmaktır.


Değerlendirme : İzleme ile bulunan bulgular ışığında projeye bakılması ve yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesidir. Değerlendirme, projenin ana hedefleri ve stratejileri ile güncel durumu karşılaşmaktır. Neyin önceden planlanmış, neyin gerçekleşmiş ve nasıl gerçekleşmiş olduğuna bakar.


9. Projenizin Bütçesini Oluşturun


Projenin tahmini bütçesini, proje henüz başlamadan önce belirleyerek tahmini maliyet hesabı yapmanız gerekir. Proje bütçesinin proje amacına uygun olarak, planlanan proje aktiviteleri ve zaman planı dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini unutmayın. Her bir aktivitenin maliyet kalemlerini detaylı şekilde ortaya koyarak proje bütçesini oluşturun.© 2014 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
# Tel : +90(262) 303 10 45
# Faks : +90(262) 303 10 44
# intoffice@kocaeli.edu.tr