2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Metni

2018 – 2019 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 

(16 Ocak 2018 – 16 Şubat 2018)

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde her bir kademe için faaliyetten toplam faydalanma süresi 12 ayı geçmeyecek şekilde tekrar hareketlilikten faydalanabilirler. 2. kez faaliyete katılmak isteyen öğrencilerimiz faaliyetten faydalanmamış öğrencilerle aynı seçim kriterlerine tabi olacaklardır. Örneğin, lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmus’tan faydalanmış ve 6 aylık değişim yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi her bir faaliyet için toplam puanlarından 10 puan düşürülerek yapılacaktır.


Seçim Kriterleri:
Genel Not Ortalaması           : %50 (Önlinsans/lisans:2.20-yüksek lisans/doktora: 2.50)
Dil Puanı                                : %50 (100 puan üzerinden minimum 60)
100lük sistemde olan genel not ortalaması ve dil sınav sonucunun %50si alınarak Erasmus başarı puanı oluşturulur.

Ek Kriterler: 2018-2019 Erasmus Uygulama El Kitabı'na göre kriterler güncellenmiştir. 2018 sözleşme dönemi Erasmus uygulama el kitabına göre belirlenmiş kriterler aşağıdaki gibidir:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (GNO) (%50)


16 Ocak - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında online başvurularını tamamlayan öğrencilerimizin genel not ortalamalarına ait bilgi 21 Şubat 2018 tarihinde resmi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan (ÖİDB) alınacaktır. Başvuruda 2017-2018 güz dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. 21 Şubat 2018 tarihi itibariyle önlisans/lisans için 2.20, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2.50 GNO’yu sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde bahar yarıyılında eğitimlerine başlayacak öğrencilerimizin henüz KOÜ’de transkriptleri oluşmadığından bir önceki eğitim düzeyine ait transkriptlerindeki genel not ortalaması kullanılacaktır ve lisans genel not ortalamalarının minimum 2.50 olması gerekmektedir.  Yatay ve dikey geçişle üniversitemize gelen ve transkript notu bulunmayan öğrencilerimizin de geldikleri kurumdan aldıkları transkriptte yer alan GNO’ları kullanılacaktır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin değerlendirilmesinde TUS ve DUS kazanma notları dikkate alınacaktır. Yukarıdaki 3 grupta sıralanan öğrencilerimizin değerlendirme için gerekli olan genel not ortalamaları ÖİDB’den alınamayacağından bu öğrencilerimizin başvuru tarihleri arasında (16 Ocak 2018-16 Şubat 2018) GNO için kullanılacak notu gösterir belgeyi Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belge teslimi yapmayan yeni dönem yüksek lisans, doktora, yatay-dikey geçiş ve TUS-DUS öğrencilerinin başvuruları değerlendirme ölçütü sağlanamadığından geçersiz sayılacaktır.  

 

Yabancı Dil (%50)


2018-2019 akademik yılında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına girmek zorundadırlar. Öğrencilerimizin farklı dillerde eğitim veren kurumlara başvurması halinde birden fazla dil sınavına girmeleri mümkündür. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (YDYO) düzenlenecek sınava girecek öğrencilerin listesi online başvuruda “Dil Sınavına Gireceğim” kısmında işaretlenen dile göre düzenleneceğinden öğrencilerimizin öncelikle http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=anlasma-verileri adresindeki bölüm anlaşma metninin yer aldığı PDF dosyalarındaki eğitim dillerini kontrol etmeleri ve sonrasında tercih edecekleri kuruma göre doğru dil sınavı tercihinde bulunmaları gerekmektedir. Misafir olunacak kuruma yerleştirme aşamasında hem eğitim dili İngilizce bir üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn, Almanca) bir üniversite tercih edecekseniz her iki dilde de sınava girmeniz gerekir. Erasmus öğrenci seçiminde YDS,ÜDS,KPDS gibi dil sonuç belgeleri kabul edilmeyecektir. 

 

Başvuran tüm öğrencilerimizin YDYO’nun yapacağı sınavlara girmesi zorunludur. 

Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının barajı 60 puan olarak belirlenmiştir. Baraj olarak belirlenen “60” notunun altında puan alan başvuru sahibi öğrencilerimizin programdan faydalanması mümkün olmayacaktır.

 

 


Sınav Tarihi

Sınav

Sınav Yeri

Saat

06 Mart 2018 Salı

İngilizce

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

1.Oturum: 11.00

2.Oturum: 13.00

07 Mart 2018
Çarşamba

Almanca

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

13.00

07 Mart 2018
Çarşamba

Fransızca

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

13.00

Sınav yeri, gün ve saatlerinde olabilecek değişiklikler için de lütfen web sayfamızı düzenli olarak kontrol ediniz. 

Başvuru sayısının öngörülenden fazla olması halinde İngilizce sınavı iki oturumda gerçekleştirilecektir. Lütfen dil sınavına girecek öğrencilerin açıklanacağı duyuruyu takip ediniz.

Yapılacak yabancı dil sınavları ile ilgili bilgi almak için Yabancı Diller Yüksekokulu ile iletişim kurabilirsiniz (E-mail: ydb@kocaeli.edu.tr  Tel: +90 262 303 4502)

Başvuru yapan ancak başvuru tarihleri arasında programdan faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerimizin yaptıkları başvuruları sistemden silmeleri önemle rica olunur. Başvuru yapan öğrencilerimizin başvuruda belirttikleri dil sınavı tercihlerine göre YDYO’ya öğrenci listeleri verilmektedir ve her bir öğrenci için sınav kağıdı, yeri düzenlenmektedir. Vazgeçildiği halde sistemden silinmeyen başvurular emek, zaman ve malzeme kaybına yol açmaktadır.


İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlar için:


Eğitim dili sadece İtalyanca ya da İspanyolca olan kurumlara yerleştirilmek üzere başvuracak öğrencilerimizin, başvuru tarihleri içerisinde(16 Ocak 2018–16 Şubat 2018) söz konusu dil ya da dilleri orta düzeyde (B1) bildiklerini belgelemeleri halinde, bu öğrencilerimiz başvuru yapan ve İngilizce puanı ile yerleştirilecek olan diğer öğrencilerden öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak bu öğrencilerimizin de İngilizce dil sınavına girip geçer not almaları (60 puan ve üstü) zorunludur. Öğrencilerimizin başvuru tarihlerinden sonra getirecekleri dil belgeleri ya da B1 düzeyinden düşük dil belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır

Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan yükseköğretim kurumlarına ait kontenjanların İtalyanca ve İspanyolca sertifika getiren öğrenciler tarafından doldurulamaması durumunda isteğe göre tercih eden öğrencilerimiz bu kurumlara İngilizce geçerli sınav notları ile seçilebileceklerdir. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlara giden öğrencilerin bu dillerde gidene kadar hazırlık yapması ve yurtdışına çıkmadan tercih edilen kurumun dil yeterliliklerini yerine getirmeleri öğrencilerin sorumluluğundadır. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumu tercih eden öğrencilerimizin bu hususu dikkate almaları önem arz etmektedir.  

 

 

Başvurmak için:

Başvuru sonrası: 

 

2018-2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvuru ve seçim süreci çalışma takvimi için lütfen tıklayınız. 


Hibelendirme: 

DİKKAT! Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2018-2019 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2018 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, 2018-2019 akademik yılında her bölümden Erasmus başarı puanına göre ilk 30 öğrencinin değişim dönem ya da dönemleri için hibelendirilebileceğini öngörmektedir.

Hibelendirme Ölçütleri: 
Kurumumuza ilgili akademik yıl için tahsis edilen Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği hibesinin dağıtımı aşağıdaki ölçütler sırasıyla uygulanarak yapılacaktır.

 

Hibenin yeterli olması durumunda:

Hibenin yetersiz olması durumunda:

 

Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını karşılamayı taahhüt etmez. 2018-2019 Erasmus Uygulama El Kitabı yayınlanmıştır. 218-2019 akademik yılında Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerimiz için yenilenen ülke grupları ve hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

 

 Tümünü dikkatli bir şekilde okudum, şartları kabul ediyor ve başvuru yapmak istiyorum.