Erasmus Staj Hareketliliği Bilgi

Erasmus+ Staj Hareketliliği nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı; kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini kavramasını; demokratik hayata ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını amaçlamaktadır.

Erasmus Staj Hareketliliğinden kimler faydalanabilir?

• Başvuran öğrenciler, bir yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim kademelerinden herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı bir öğrenci olmalıdır. 

• Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı aranmaz; birinci sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir. Bu öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

• Son sınıf öğrencileri programdan faydalanabilmektedir. Mezun durumdaki öğrenciler, son eğitim-öğretim yılı süresince kendi yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl (12 ay) içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır. Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da kapsamaktadır.

• Başvuruda bulunmak için gerekli olan genel not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 şeklindedir.

• Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, fakülte dekanlığınca alınan karara göre; staj faaliyetine yalnızca IV. ve V. dönemde başvuru yapabilirler.

• Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

Staj yapmaya uygun kurum/kuruluşlar hangileridir?

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır: 

• Erasmus Üniversite Beyannamesine (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; 

• İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş.

Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş: 

Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil) 

Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu 

Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 

Araştırma enstitüsü 

Vakıf 

Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil) 

Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK 

Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar

Hangi kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir?

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir:

• Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları

• Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurular nasıl ve ne zaman yapılmaktadır?

Erasmus+ staj hareketliliği başvuruları her akademik yıl içerisinde genellikle Ocak-Mart ayları arasında alınmaktadır. Başvuru dönemine ait ilanlarımızı hem üniversitemizin hem de birimimizin resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz. Erasmus öğrenim hareketliliğinden farklı olarak, Erasmus staj hareketliği kapsamında birçok bölümün ikili anlaşması bulunmamaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin başvuru sürecinden önce bireysel olarak kurumlarla iletişime geçmesi gerekmektedir. Karşı kurumdan alacakları Company Confirmation (Bireysel Kurum Onayı) belgesi, başvuru sırasında birimimize diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim edilmelidir.

Başvuru için birimimize teslim edilmesi gereken belgelere http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?stajyol=Harita linkinden ulaşabilirsiniz.

Staj faaliyetinin süresi ne kadardır?

Bir öğrencinin, her bir eğitim kademesinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ayrı ayrı toplamda 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler, bu haklarını isterlerse Erasmus öğrenim hareketliliği, isterlerse Erasmus staj hareketliliği kapsamında kullanabilir. Örneğin, bir lisans öğrencisi 6 ay Erasmus öğrenim hareketliliğinden, geri kalan 6 ay da Erasmus staj hareketliliğinden faydalanarak hakkı olan 12 ayı Erasmus öğrencisi olarak tamamlayabilir (Örnekte belirtilen süreler, öğrencinin tercihine göre değişiklik gösterebilir.) Aynı öğrenci, diğer eğitim kademelerinde de yine toplam 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkına sahiptir. Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrencinin staj dönemi en az 2 ay, en fazla 12 ay olabilir.

Staj faaliyetinin uzatılması mümkün müdür?

Hareketlilik süresini uzatmak isteyen öğrenciler, aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde, faaliyet sürelerini Erasmus bütçesi göz önünde bulundurularak hibeli ya da hibesiz olarak uzatabilirler:

• Kocaeli Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları fakültenin koordinatörü ile yurtdışında staj yaptıkları kurumdaki yetkili kişinin onayının alınması gerekmektedir.

• Öngörülen staj tamamlama tarihinden en az 1 ay önce birimimiz süre değişikliğinden haberdar edilmeli ve gerekli belgeler teslim edilmelidir.

• Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız takip etmelidir (tatiller ve dönem araları, aralık olarak kabul edilmemektedir.)

Staj Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütü nedir?

Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Buna göre, seçim sürecinde öğrencinin akademik başarı düzeyinin %50'si ile yapılan dil sınavından aldığı puanın %50'si toplanır ve elde edilen ağırlıklı not ortalamasına göre öğrenci sıralaması yapılır. 

Daha önce yararlanma: -10 puan (toplam 100 puan üzerinden)

2019-2020 Akademik Yılı için gerekli olan hibe miktarı henüz belli olmadığından Birimimiz tarafından Fakülte/Enstitü/Yüksekokul için 5 kişilik kontenjan sınırlamasına gidilecektir. Öğrenciler başarı sırasına göre bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Hibenin öngörülenden fazla ya da eksik gelmesi durumunda kontenjan sayısında değişiklik yapılabilir.

Staj Hareketliliği için yapılacak dil sınavı, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından hazırlanacaktır. Öğrencilerin seçiminde KPDS/ÜDS yabancı dil belgeleri hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği için, staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen tüm öğrencilerimizin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Erasmus öğrencileri için KOU Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde sınav uygulamaktadır. Soru tipi ve formatı yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir.

Yabancı dil sınavı geçme notu aşağıdaki gibidir: 

Fakülte öğrencileri için: 60

Meslek Yüksekokulu öğrencileri için: 50

Staj Hareketliliği için belirlenen hibe miktarları ne kadardır ve ödemeler ne zaman yapılır?

Öğrenciler yurt dışında geçirdikleri staj dönemindeki seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak AB hibesi alacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen hibe miktarları, Ulusal Ajans ve yükseköğretim kurumlarının da mutabakat sağlamasının ardından, ülkelerin yaşam standartları göz önünde tutularak objektif ve şeffaf ölçütler temelinde belirlenir. Buna göre, Erasmus+ Staj Hareketliliği için belirlenen hibe miktarları aşağıdaki şekildedir:

 

Ulusal Ajans her akademik yılın başında (genellikle Eylül ayı içerisinde) toplam hibe tutarını üniversitemiz hesabına aktarmaktadır. Bu tarihten itibaren, hibeler öğrencilerin hesaplarına gönderilmektedir. Öğrencilere, hareketlilik başlangıcında gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından, hibelerinin % 80’i ödenir. Değişim sonunda ise, yine gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından hibelerinin % 20’si ödenir. Ancak, öğrenciler yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, Erasmus stajı iptal edilir ve tarafına ödenen hibenin iadesi talep edilir.

Staj Hareketliliğinden hibesiz faydalanılabilir mi?

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus+ öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hareketlilikten hibesiz yararlanan tüm öğrenciler, Erasmus+ programının tüm avantajlarından faydalanmaktadır; ancak, bu öğrenciler bütçe hesaplamalarına dâhil edilmez ve kendisine hibe katkısı sağlanmaz. Bununla birlikte, değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Burada da tarafsızlık ve şeffaflık kuralları gereği genel değerlendirme ölçüt ve ağırlıkları dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir.

Daha önceki dönemde hibe yetersizliği veya başka sebeplerden dolayı seçildiği halde programdan faydalanamayan öğrencilere ilişkin olarak bir sonraki yıl için hangi prosedür uygulanır?

Programdan seçildiği halde çeşitli sebepler ile faydalanamayan öğrenciler her sözleşme döneminde ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilir.

Özel ihtiyaç desteği sağlanabilir mi?

Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu hareketlilik eylemine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin hareketlilik projelerine katılımının gerektirdiği ek maliyeti karşılamak üzere Ulusal Ajansa ek hibe desteği başvurusu yapabilir. Dolayısıyla, özel ihtiyaç sahibi kişiler için sağlanacak hibe desteği, belirlenen azami bireysel hibe tutarından daha yüksek olabilir. Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin hibe desteği için birimimize şahsi olarak başvurması gerekmektedir. Özel ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanacak ekstra hibe, yerel, bölgesel ve/veya ulusal seviyedeki ek fonlardan da sağlanabilmektedir.

Staj faaliyetinin tanınması ne şekilde olacaktır?

Erasmus+ kapsamında tamamlanan staj faaliyetinin, üniversitemiz tarafından kredilendirilmesi ve tanınması yapılmaktadır. Öğrencinin staj faaliyeti, öğrencinin mezuniyet transkriptinde ve diploma ekinde açıkça belirtilecektir. Erasmus+ staj faaliyetinin kredilendirilmesi, öğrencilerin iş yükü göz önünde bulundurularak ilgili bölümlerdeki AKTS koordinatörleri tarafından belirlenir ve buna dayanarak staj faaliyetinin isteğe bağlı olarak gerçekleştirildiği bölümlerde Erasmus+ stajının üniversite seçmeli derslerine (ÜSD) sayılarak; zorunlu staj uygulaması yapan bölümlerde ise, zorunlu staja sayılarak tanınması sağlanmaktadır.