Tanınma Usül ve Esaslar

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİLERİ TANINMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Amaç, Dayanak

Amaç

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olup yurtdışında Erasmus+ öğrenim hareketliliği programı kapsamında bir ya da iki dönem hareketlilik gerçekleştiren öğrencilerin tanınma işlemlerini gerçekleştirirken uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, 8 Kasım 2022 tarihi itibariyle Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin tanınma işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Erasmus+ Programı Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

 1. a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 2. b) Bölüm Başkanı: Öğrencinin Kocaeli Üniversitesinde eğitim gördüğü bölümün başkanı
 3. c) Bölüm Koordinatörü: Öğrencinin Kocaeli Üniversitesinde eğitim gördüğü bölümün Erasmus Koordinatörünü,

ç) Dekan: Öğrencinin Kocaeli Üniversitesinde eğitim gördüğü fakülte dekanını,

 1. d) Erasmus Kurum Koordinatörü: Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörünü,
 2. e) İntibak Komisyonu Başkanı: Öğrencinin Kocaeli Üniversitesinde eğitim gördüğü bölümün intibak komisyonu başkanını,
 3. f) Misafir olunan kurum: Öğrencinin değişim faaliyeti için yurtdışında bulunduğu üniversitesi,
 4. g) Müdür: Öğrencinin Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gördüğü okul ya da enstitü müdürünü,

ğ) Not dökümü (transkript): Öğrencinin yurtdışında aldığı derslerdeki başarı durumunu gösterir belgeyi,

 1. h) ÖBS: Öğrenci Bilgi Sistemini,

ı) Öğrenim anlaşması: Öğrencinin yurtdışında alacağı ve Kocaeli Üniversitesi’nde tanınacak dersleri kod, isim ve kredileriyle listelediği belgeyi,

 1. i) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 Öğrenim anlaşması belgesinin hazırlanması ve ders seçimi

MADDE 5- (1) Öğrenim anlaşması, öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmaya hak kazanmış öğrencilerimizin değişim dönemi öncesinde misafir olacakları kurumda alacakları ve Üniversitede bu derslere denk sayılacak ve başarılı olmaları halinde muaf edilecekleri dersleri ve kredilerini gösteren belgedir.

(2) Belge Kağıtsız Erasmus sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ya da standart basılı belge olarak hazırlanabilir. Belge bölüm koordinatörünün desteği ile hazırlanır ve tüm taraflarca (Öğrenci, Üniversite: bölüm koordinatörü ve Erasmus kurum koordinatörü, misafir olunan kurum: Bölüm ve kurum koordinatörü) imzalandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe girer.

 (3) Değişimden bir dönem faydalanacak önlisans ve lisans öğrencileri için misafir olacakları kurumda alacakları AKTS sayısı minimum 30’dur. Maksimum kredi sayısı Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

(4) İki dönem değişim yapacak önlisans ve lisans öğrencileri için ise misafir olacakları kurumda alacakları AKTS sayısı minimum 60’tır. Maksimum kredi sayısı Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

(5) Öğrenim anlaşmasını hazırlarken öğrencilerin öncelikle önceki yarıyıl/yıllardan hiç almadığı veya başarısız olduğu dersleri misafir olacakları kurumda almaları zorunlu değildir.

(6) Yüksek lisans ve doktora seviyesinde ders alma yükümlülüğü bulunan öğrenciler tek dönem için 15-30, iki dönem için 30-60 AKTS kredisi alır.

(7) Yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez aşamasında olan öğrenciler çalışmalarını “tez çalışması (thesis study)” olarak öğrenim anlaşmasına yazar ve Üniversitede karşılığı olarak yine “tez çalışması (thesis study)” olarak belirtir. Tez çalışması için kredi sayısı yazılma zorunluluğu yoktur.

(8) Tez çalışması yürütecek olup misafir olunacak kurumda tez çalışması için danışman öğretim üyesi bulunamaması ve tez çalışılması yürütüldüğüne dair belge alınamayacak olunması halinde öğrenci bir dönem için minimum 15 iki dönem için minimum 30 AKTS’lik ders seçimi yapar. Misafir olunan kurumda seçilen dersler, Üniversite tarafından tez çalışması (thesis study) ile eşleştirilir.

(9) Doktora seviyesi teze hazırlık aşamasında olan öğrencilerin misafir olunan kurumda gerçekleştirecekleri çalışma ve Üniversitede tanınacak çalışma bölüm koordinatörünce belirlenir.

(10) Misafir olunan kurumda alınacak derslerin tümü AKTS kredileri ve varsa kodları ile belgeye yazılır. Üniversitede tanınacak dersler de kod, isim ve kredileriyle yurtdışındaki ders ile eşlenecek şekilde belgeye yazılır.

(11) Alınacak ve tanınacak kredi sayısında farklılık olması halinde toplam kredi sayısındaki fark, tek dönem için 5, iki dönem için 10 AKTS’yi aşamaz. Tez çalışması yürütecek öğrenciler için kredi sayısı farkı gözetilmez.

(12) Bölüm koordinatörünün onaylaması halinde öğrenci misafir olacağı kurumdaki farklı fakülte ve bölümlerden ders seçebilir.

(13) Öğrenim anlaşması belgesinde gidilen kurumda alınan bir ders Üniversitede birden fazla ders ile eşleştirilebilir. Aynı şekilde misafir olunan kurumda birden fazla ders Üniversitede bir ders ile eşleştirilebilir. Böyle bir durum olması halinde hangi ders ya da derslerin Üniversitede hangi ders ya da derslerle eşleştiği belge üzerinde açıkça ifade edilmiş olmalıdır.

(14) Misafir olunan kurumda alınacak ve Üniversitede eşleşecek dersler seçilirken ders sayısına ya da her bir ders için kredi uyumuna değil yukarıda belirtilen minimum, maksimum kredi sayılarına ve alınan/tanınan kredi sayısındaki maksimum farka riayet edilir.

(15) Belgenin değişim öncesinde hazırlanması zorunlu olup, belge tüm taraflarca (Öğrenci, Üniversite: bölüm koordinatörü ve Erasmus kurum koordinatörü, misafir olunan kurum: Bölüm ve kurum koordinatörü) imzalandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe girer.

 

Öğrenim anlaşmasında değişiklik yapılması

MADDE 6- (1) Öğrenci, misafir olduğu kurumdaki eğitimin başlangıç tarihinden itibaren maksimum 7 hafta içerisinde daha önceden hazırlanmış olan öğrenim anlaşmasındaki derslerde ve Üniversitede eşleşen derslerde değişiklik yapabilir. Değişikliğin zamanında ve usule uygun yapılmasından öğrenci sorumludur. Değişikliğin eğitim başlangıcından 7 hafta sonrasında yapılması halinde tanınma ile ilgili oluşacak problemlerden öğrenci sorumludur.

(2) Eklenen ya da çıkarılan dersler olması durumunda dönemlik minimum, maksimum kredi ve alınacak tanınacak kredi farkı hususlarında öğrenim anlaşmasının hazırlanması ile ilgili verilen kredi sayılarına riayet edilir.

(3) Misafir olunan kurumda eklenen ve çıkarılan dersler Üniversitedeki karşılıklarıyla eksiksiz olarak belgeye eklenir.

(4) Belgenin değişim başladıktan sonra 7 hafta içerisinde Kağıtsız Erasmus sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ya da standart basılı belge olarak hazırlanması zorunlu olup, tüm taraflarca (Öğrenci, Üniversite: bölüm koordinatörü ve Erasmus kurum koordinatörü, misafir olunan kurum: Bölüm ve kurum koordinatörü) imzalandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe girer.

Not dökümü (transkript)

MADDE 7- (1) Öğrencinin misafir olduğu kurumda aldığı derslere ilişkin başarı durumunu gösterir not dökümü belgesi değişimin sonunda öğrenciye gittiği kurum tarafından sağlanır.

(2) Not dökümü belgesinin orijinal ya da orijinal yerine geçerli olabilecek elektronik halinin birime değişim sonunda teslim edilmesi zorunludur.

(3) Not dökümü belgesi üzerinde yer alan sayısal notların ya da harf notlarının adil bir tanınma sağlanabilmesi için AKTS harf notlarına dönüştürülmesiyle ilgili bilginin de belge üzerinde yer alması gerekir. Notların AKTS harf notlarına dönüştürülmesi ile ilgili bilgi not dökümünde sağlanmıyorsa misafir olunan kurumdan notlandırma sistemi ile ilgili resmi bilgi temin edilir.

(4) Not dökümünde yer alan dersler, kredileri ve varsa kodları öğrenim anlaşması ve değişiklik yapılmışsa değişiklik yapılan sayfadaki eklenen ve çıkarılan derslerle isim, kredi ve kod bilgileri açısından uyumlu olmak zorundadır.

(5) Bazı yükseköğretim kurumları başarısız olunan dersleri not dökümünde belgelememektedir. Öğrencinin başarısız olduğu derslerin not dökümünde görünmemesi durumunda öğrencinin her bir ders için Misafir olunan kurumdan onaylı “başarısızlık belgesi (failure form bkz. Web sitemiz belge/doküman)” edinmesi gerekir.

(6) Öğrenim anlaşmasında yer alıp not dökümünde yer almayan derslerin başarısızlık belgesi alınamaması halinde misafir olunan kurumda alınmadığı tespit edilmiş olacaktır. Bu durumda öğrenim anlaşması değişiklik sayfasının eksik olan dersi/dersleri gösterir biçimde tekrar hazırlanması ve tüm taraflarca onaylı halinin birime teslim edilmesi gerekir. Eski düzenlenen belgede alınmayan derse karşılık gelen Üniversite dersi için giriş yapılmayacak ve öğrenci dersin alınacağı dönemde derse devam etmek zorundadır.

(7) Öğrenim anlaşmasında yer almayıp not dökümü belgesinde yer alan ders ya da dersler var ise yani öğrenci öğrenim anlaşmasında belirlenen program dışında fazladan ders ya da dersler almış ise bu derslerin Üniversitede ders eşleştirmesi sonradan yapılmaz. Bu derslerden başarılı olmuşsa, dersler eşleştirme yapılmadan ve ortalamaya dâhil edilmeden sisteme girilir.

(8) Not dökümünün sağlanması tanınma yapılabilmesi için zorunludur.

(9) Yüksek lisans ve doktora seviyesinde olup tez çalışması yapan öğrenciler not dökümü belgesi yerine gittikleri kurumdan değişim tarihleri süresince tez çalışması yaptığını (tez konusu da belirtilebilir) gösterir onaylı bir belge temin eder. Bu belge yüksek lisans ve doktora tez öğrencileri için not dökümü belgesinin yerini tutar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Tanınma İşlemleri

Öğrenci tanınmanın yapılması

MADDE 8- (1) Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanıp değişimini tamamlamış öğrencilerin tanınma işlemleri, öğrencinin öğrenim anlaşması (varsa değişiklik sayfası) ve misafir olunan kurum tarafından sağlanan not dökümü belgesinde yer alan bilgiye göre yapılır.

(2) Öğrencinin değişimin bitiş tarihinden itibaren 45 gün içerisinde yurtdışı not döküm belgesini birime ve bölüm koordinatörüne sunması gerekmektedir. Öğrenci bölüm koordinatörünün gözetimi ve desteğiyle not dönüştürme çizelgesini hazırlar. Birim danışmanına belgeyi e-posta yoluyla ya da elden teslim eder. Birim danışmanı not dönüştürme çizelgesini EBYS üzerinden tanınma işlemlerini gerçekleştirmek üzere (sisteme ders girişlerinin yapılması) bölüm koordinatörüne yönlendirir. Tanınma işlemlerinin öğrencilerin belge tesliminden sonraki iki ay içerisinde bölümce tamamlanması gerekir.

(3) Öğrencinin tanınması değişim öncesinde hazırlanan ve taraflarca taahhüt altına alınan öğrenim anlaşması ve not dökümü belgesinde başarılı ve başarısız olunan derslere göre yapılır. Öğrencinin Üniversitede tanınacak dersinin zaruri sebeplerle eşleştirilemediği durumlarda (ders açılmaması, seçilememesi) öğrenim anlaşmasındaki eşleşmeyi değiştirmeksizin not dönüştürme çizelgesinde listelenmesi ve bu bilginin değişikliğin sebebi belirtilerek üst yazıda verilmesi ile tanınacak ders değiştirilebilir. Sadece tanınacak ders/derslerin değişmesi durumunda komisyonun öğrenciyi mağdur etmeyecek şekilde hareket etmesi ve öğrenci lehine tanınacak yeni bir ders eşleşmesi yapması gerekir.

(4) Not dönüştürme çizelgesinde öğrencinin yurtdışında aldığı dersler, kredileri, notları ve Üniversitedeki eşlenen dersler kredileri ve notları ile listelenir. AKTS harf notları Üniversite harf notlarına dönüştürülürken aşağıdaki tablolar kullanılır.

 

 1. a) Önlisans ve lisans öğrencileri için kullanılacak not dönüştürme tablosu

AKTS Notu

Kocaeli Üniversitesi Harf Notu

Katsayı

Not Aralığı

A

AA

4,00

90-100

B

BA

3,50

80-89

C

BB

3,00

75-79

D

CB

2,50

70-74

E

CC

2,00

60-69

FX*

DD

1,00

40-49

F*

FF

0,00

29 ve altı

 

 1. b) Lisansüstü öğrenciler için kullanılacak not dönüştürme tablosu

AKTS Notu

Kocaeli Üniversitesi

Harf Notu

Katsayı

Not Aralığı

A

AA

4,00

90-100

B

AA

4,00

90-100

C

BA

3,50

85-89

D

BB

3,00

80-84

E

CB

2,50

75-79

FX ve F

FF

0,00

74 ve altı

 

(5) Başarılı ve başarısız ders girişleri bölüm başkanı tarafından bölüm koordinatörüne atanan yetki ile yapılır. Bölüm koordinatörü Eğitimde Yeniden Yapılanma sayfası üzerinden ders girişlerini yapar. Öğrencinin seviyesi ve bölümü sayfa üzerinden seçilip “Katalog Oluşturma” linki üzerinden ders açılır

(6) Başarılı olunan dersler orijinal kod, ad ve kredisiyle ortalamaya dâhil olacak şekilde açılıp öğrenim anlaşmasında belirlendiği şekliyle Üniversitedeki derslerle eşleştirilir ve öğrenci Üniversitedeki bu derslerden muaf olur. Misafir olunan kurumda ders kodları mevcut değil ise bölüm koordinatörü ERS ile başlayan bölüme uygun bir kod atayarak başarılı olunan dersi sistemde açar.

(7) Not dökümünde başarılı olunan ders kod, ad ve kredi bilgisiyle Üniversite ÖBS’de açılan ders ile aynı olmalıdır. Farklı dönemlerde açılmış aynı adlı, kredili ve kodlu ders var ise öğrenciye yeni ders açılmadan katalogdaki ders atanır.

(8) Misafir olunan kurumda alınan ve başarısız olunan dersler sistemde açılmaz. Bu derslerin yerine öğrencinin başarısızlık durumuna göre harf notu seçilerek Üniversitede eşleştirilen dersin katalog numarası yazılarak başarısız ders girişi yapılır.

(9) Öğrenci, başarısız olunan derslerde Üniversitede tekrar değerlendirmeye tabi tutulamaz (bütünlemeye girme hakkı yoktur). Misafir olunan kurumda başarısız olunan dersin Üniversitedeki karşılığı ilgili dönemde tekrar ders olarak alınır.

(10) Yapılan tanınma sonrasında mezuniyetine tek dersi kalan öğrencinin tek ders sınavına girme hakkı saklı kalır.

(11) Öğrenim anlaşmasında misafir olunan kurumda birden fazla ders Üniversitede bir ders ile eşleştirilmiş ise misafir olunan kurumda alınan ve başarılı olunan dersler açılır ve her bir derste ortalamaya dâhil edilecek şekilde Üniversitedeki ders ile eşleştirme yapılır.

(12) Öğrenim anlaşmasında misafir olunan kurumda alınan bir ders Üniversitede birden fazla ders ile eşleştirilmişse misafir olunan kurumda alınan ve başarılı olunan ders açılır, eşleştirmede Üniversitedeki birden fazla ders ile eşleştirmesi yapılır.

(13) Öğrenim anlaşmasında misafir olunan kurumda birden fazla ders Üniversitede bir ders ile eşleşmiş ise ve öğrenci Üniversitedeki bir ders ile eşleştirilen derslerden birinden başarısız olmuş ise ders başarısız olarak kabul edilir ve başarısız ders girişinden Üniversite dersi başarısız olarak öğrenciye atanır.

(14) Öğrencinin not dökümü belgesinde harf notu verilmeyip sadece katılım gösterildiği belirtilen ya da “geçti” ifadesi yer alan derslerde bu ders için öğrenciye üniversitemiz “Muafiyet ve İntibak Yönergesi 10. Madde” esas alınarak uygun harf notu atanır.

(15) Öğrencinin misafir olduğu kurumda almış olduğu derslere devam etmediği misafir olunan kurumca verilen transkript ya da bilgi ile tespit edildiğinde öğrencinin Üniversitedeki bu ders/derslerine “D” (devamsız) harf notu verilir. Öğrenci dersi tekrar alacağı yarı yıl/yılda derse devam etmek zorundadır.

(16) Yüksek lisans ve doktora seviyesinde olup ders yükümlülüğü bulunmadığı halde gidilen kurumda ders alıp başarılı olan öğrencilerin başarılı oldukları dersler eşleştirme yapılmadan ve ortalamaya dâhil edilmeden mezuniyet transkriptlerinde gözükmek üzere başarılı ders girişinden öğrenciye atanır.

(17) Yüksek lisans ve doktora seviyesinde olup tez aşamasında değişim yapan ve misafir olunan kurumda ders almayıp tez çalışması yürüten öğrencilerde misafir olunan kurumda yapılan çalışma sistemde açılıp öğrenciye atanmaz. Öğrencinin Üniversitedeki tez çalışması bölüm sekreterince muafiyet girişinden öğrenciye başarı durumuna göre “başarılı” ya da “başarısız” olarak atanır.

(18) Tüm öğrenciler için kurumsal tanınmayı sağlayan Erasmus değişim dönemine ilişkin bilgi Uluslararası İlişkiler Birimince öğrenci bilgi sistemine girilir. Erasmus değişim türü, akademik yıl ve dönemi, değişim tarihleri, gidilen ülke ve üniversite öğrencinin transkriptinde ve mezuniyet sonrası verilen Diploma Eki’nde yer alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından ilgili sözleşme dönemi kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştiren yükseköğretim

 2020-2022ÖNCESİ USUL VE ESASLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 ÖNCESİ USUL VE ESASLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.